NOVI -regio van de toekomst

Nederland staat aan de vooravond van een majeure transitie die stad en landschap zal doen veranderen. De opgaven zijn urgent en vragen om een koers voor de lange termijn. In de eerste Nationale Omgevingsvisie (NOVI) wordt prioriteit gegeven aan vier thema’s; een duurzame economie, ruimte voor klimaat- en energietransitie, leefbare en klimaatbestendige steden en regio’s, en een toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied. De consequenties van de transitie doordenken gaat het best op regionale schaal. Regio van de Toekomst is een initiatief van de beroepsverenigingen van landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen. Het streven is om voor vier regio’s met ontwerp- en denkkracht een bijdrage te leveren aan de NOVI.  In het team van Jeroen Ruitenbeek voor de regio Arnhem-Nijmegen-Ede-Wageningen was de vraag  hoe de toekomst van onze mobiliteit eruit ziet, in samenhang met verstedelijking.

Ons team stelt voor de ‘weerstand’ van het landschap te vergroten, en zo deze gebieden op voorhand te vrijwaren van grote drukte en verstedelijking. Dat bereiken we door bepaalde delen los te knippen uit automobiliteitsnetwerken of de toegankelijkheid ervan sterk te beperken. We kiezen daartoe voor de grote nationale landschappen van de Veluwe, de rand van de Gelderse Vallei en voor de rivieren en aangrenzende uiterwaarden, dijken en dijkdorpen. We ‘vertragen’ zogezegd deze gebieden om de unieke schoonheid ervan te behouden, als basiskwaliteit van de regio. ‘Vertragen’ is tevens een middel om de verstedelijkte gebieden te verdichten en te verbeteren. Traagheid is het kenmerk van een gebied waar mensen graag en veilig verblijven; het is een kwaliteit die in een verstedelijkt gebied onder druk staat. Een goede bereikbaarheid is immers meer dan een kwestie van snelheid. Het wordt tijd dat we het vergeten zusje ‘korte afstand’ van stal halen. ‘Versnellen’ zetten we dan weer in om langs de ‘kabelgoot’ van spoor en snelwegen door de Betuwe en langs de Valleilijn/A30 in de Gelderse Vallei de aanwezige infrastructuur maximaal te benutten. De bereikbaarheid middels haltes, stations en afslagen wenden we aan om tot intensivering van nieuwe knooppunten te komen.

Opdrachtgever: BNSP-NVTL
Status: afgerond (2019)
In samenwerking met Jeroen Ruitenbeek , Heleen Bothof, Erik Jongenotter, Brian Nap,  Anne Nijland,  Loes van Schie, Felix van Zoest